Feeds:
Objave
Komentarji

Posts Tagged ‘okrasno zelje’


Poz­no je­se­ni, ko se ve­či­na rast­lin od­pra­vi­ k zim­ske­mu po­čit­ku in iz­gu­bi­ barvitost, ostane za okrasitev gre­di­c malo cvetlic. Polega »klasičnih« kri­zan­te­m in ma­če­h se nam ponuja okra­sno ze­lje. Čeprav sta zelje in ohrovt v osnovi vrt­ni­ni, so vrtnarji razvili sorte, ki imajo okrasno bar­vi­te  li­ste.

Okrasno zelje v Arboretumu

Okrasno ze­lje je užit­no če­prav je mal­ce bolj grenko od navadnih sort, ki jih go­ji­mo kot zelenja­vo. Na­vad­no ga ne upo­rab­lja­mo za ku­ha­nje, tem­več za okrasitev jedi, po­dob­no kot peter­šilj. Okra­sne kapu­sni­ce so pri­vlač­nih barv: od bele, krem, roza, vi­jo­lič­ne do rde­če.

Barve okrasnega zelja so sijajne. Na vrtu sa­di­mo okrasno zelje v cvet­lič­ne gre­di­ce, kjer so poleti cvetele enoletnice. Pri­mer­no je za sa­mo­stoj­ne za­sa­di­tve v sku­pi­ni ali v kom­bi­na­ci­ji z dru­gi­mi traj­ni­ca­mi, kot so tem­nolist­na ho­mu­li­ca, as­tre, na­geljč­ki ali ma­če­he. Zad­nja leta jih po­go­sto upo­rab­lja­mo za raz­lič­ne aranž­ma­je in  kot lonč­ni­ce, ki jih po­zi­mi po­sa­di­mo pred vhod hi­še, na bal­ko­n ali te­ra­so.

Še­le ko se zač­ne hlad­no ob­dob­je in pade tem­pe­ra­tura pod 10 sto­pinj Cel­zi­ja, po­sta­ne­jo list­ne ro­ze­te in­ten­ziv­nej­ših barv. Hlad­nej­še je, močnejših barv je okrasno zelje, zato ga lah­ko sadimo poz­no. Te rast­li­ne so ene red­kih, ki os­ta­ne­jo lepe tudi v mrz­lem zim­skem ob­dob­ju od no­vem­bra pa vse do fe­bruar­ja. Pre­ne­se­jo mraz do 15 sto­pinj Cel­zi­ja pod nič­lo, ne­ka­te­re pa še nižje.

Pripravila: Jana Mihor, univ. dipl. biol.

Read Full Post »